СТАТУТ

НА 41 ФЕСТИВАЛ НА БЪЛГАРСКИЯ ИГРАЛЕН ФИЛМ

„ЗЛАТНА РОЗА“

ВАРНА – 20–28 СЕПТЕМВРИ 2023 г.

 

I.МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Чл.1. Фестивалът „Златна роза“ е фестивал за нови български игрални филми и се провежда всяка година в края на септември/началото на октомври в гр. Варна.

 

II. ХАРАКТЕР НА ФЕСТИВАЛА

Чл.2. /1/.  Фестивалът има състезателен характер за пълнометражни (над 70 минути), късо- и среднометражни (не по-дълги от 70 минути) български игрални филми и филмови сериали, включително и международни копродукции, в които има българско творческо участие на позиция, за която се връчва някоя от официалните награди на журито. Фестивалът предлага и съпътстващи програми от игрални филми.

/2/. Фестивалът представя разнообразни съпътстващи програми, организирани в различни секции: за новосъздадени пълнометражни и късометражни игрални филми, включително и международни копродукции с българско участие; за филми, свързани с чествания на заслужили български творци или значителни събития от националната история; дискусионни форуми, конференции, технически и творчески презентации, уъркшопи и др.

 

III.ОРГАНИЗАТОРИ НА ФЕСТИВАЛА

Чл.3./1/. Организатор на Фестивала „Златна роза“ e Изпълнителна агенция Национален филмов център.

Директор на фестивала е директорът на изпълнителната агенция, който за организиране и провеждане на конкретното издание може да назначи творчески директор.

/2/. За провеждането на Фестивала НФЦ може да сключва партньорства за по-успешната му реализация.

 

IV. НАГРАДИ

Чл.4. На Фестивала се присъждат официални награди на журито, на творчески съюзи и други организации.

Чл.5./1/ За присъждане официалните награди на фестивала със заповед на изпълнителния директор се назначават две отделни журита, които присъждат следните официални награди

–       За пълнометражен игрален филм:

Голямата награда „Златна роза“ за най-добър пълнометражен филм в лицето на продуцента и представители на творческия екип;

Специална награда на журито;

Награда на град Варна;

Награда за режисура;

Награда за сценарий;

Награда за операторска работа;

Награда за най-добра женска роля;

Награда за най-добра мъжка роля;

Награда за дебютен пълнометражен филм (в лицето на режисьора);

До два диплома за конкретни постижения;

–        За късо- или среднометражен игрален филм:

Голямата награда „Златна роза“ за най-добър късо- или среднометражен филм в лицето на режисьора и на представители на творческия екип;

До два диплома за конкретни постижения

–       За филмов сериал:

Награда за най-добър филмов сериал в лицето на режисьора и на представители на творческия екип;

–       Награда за най-добър филм от съпътстващата  програма

/2/ Журито, оценяващо  късо- и среднометражните филми от конкурсната програма определя и носителя на наградата в конкурса за най-добър филмов сериал, както и наградата за най-добър филм от съпътстващата програма;

Чл.6. Творчески съюзи, фондации и други организации могат да учредяват собствени награди, осигурявани от тях. Предложенията за награди и отличия се депозират в НФЦ не по-късно от два месеца преди началната дата на Фестивала и се утвърждават от агенцията най-късно 1 месец преди началото на Фестивала.

 

V. ЖУРИ

Чл.7./1/ Състезателната програма на Фестивала се оценява от жури, включващо утвърдени филмови професионалисти и изявени творци на съвременното изкуство.

/2/ журито включва петима члена (включително председателя);

/3/ журито за късо- и среднометражни игрални филми, определящо също така наградата за най-добър филмов сериал и най-добър филм от съпътстващата програма   включва трима члена (включително председателя);

Чл.8. Всеки член на жури, включително председателите, има право на един глас.

Чл.9. Журито приема решенията си за определяне на наградите, регламентирани в чл. 5./1/ с протокол, който се подписва от всички негови членове. Решението се приема с мнозинство.

Чл.10. Всеки член на журито има право на възнаграждение, въз основа на договор. Разходите за участието на членовете на журито във фестивала се поемат от фестивала.

Чл.11. (1) Журито има право да присъди повече от една награда за един филм.

(2) Журито няма право да разделя повече от една от официалните награди.

Чл.12. Наградените филми и кинематографисти получават грамота, подписана от председателя на журито.

 

VI. СЪСТЕЗАТЕЛНА И ДРУГИ ПРОГРАМИ НА ФЕСТИВАЛА

Чл.13. Фестивалът предлага:

–       Конкурсни програми за български пълнометражни филми, късо- и среднометражни игрални филми и игрални филмови сериали;

–       съпътстваща филмова програма;

–       тематични поредици, ретроспективи, фокуси;

–       професионални дискусии и събития

 

VII. УЧАСТИЕ В ПРОГРАМИТЕ НА ФЕСТИВАЛА

Чл.14. Участието на всички филми във всички програми на фестивала е предмет на селекция.

Чл. 15. Фокуси и специални програми се определят ежегодно по избор на организатора.

Чл.16./1/ Заявките за участие във Фестивала се подават от техните продуценти онлайн на адрес [email protected].

Чл.17. Всеки продуцент може да участва в състезателните програми на Фестивала с неограничен брой филми, отговарящи на условията на чл.14.

Чл.18. В състезателните програми на Фестивала не могат да участват филми, в които имат творческо участие, под каквато и да е форма членовете на журито. Тези филми се представят в извънконкурсната програма на Фестивала.

 

VIII. ГРАФИК ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФЕСТИВАЛА

Чл.19. За участие във фестивала се въвежда следният график:

–       До 30 юни се подават заявки за участие във фестивала

–       До 30 юни директорът на ИА НФЦ назначава две селекционни комисии от по трима члена за подбор на пълнометражни, късо- и среднометражни филми и телевизионни сериали. Освен назначените членове и в двете комисии по право участва творческият директор на фестивала. При равенство на гласовете решението се взема от изпълнителния директор на ИА НФЦ.

–       До 1 август продуцентите на кандидатстващите филми се уведомяват относно решенето за селекционирането на техните филми и се задължават в срок до 25 август 2023 да ги предоставят в DCP формат.

 

IX. КОПИЯ НА ФИЛМИТЕ

Чл.20. Копието на всеки филм, участващ в програмите на Фестивала, и проверката за качеството му се осигурява от неговия продуцент. Ако Фестивалът получи некачествено копие, филмът автоматично се изключва от участие във фестивала, а продуцентът дължи неустойка на стойност 20% от потенциалния приход при пълна запълняемост на залата, в която е програмиран неговият филм.

Чл.21. Транспортните разходи за копията по маршрута София-Варна-София се поемат от Фестивала.

Чл.22. Не се приемат във Фестивала филми без английски субтитри.

Чл.23. Най-късно 45 дни преди началото на Фестивала продуцентите се задължават да предоставят каталожната информация /описана в заявката/ на български и на английски език, снимки от филма и на режисьора, трейлър или откъс от филма до 2 минути. Ако тези материали не бъдат предадени в срок, филмът отпада от официалния каталог на Фестивала.

 

IX. ФИНАНСИРАНЕ

Чл.24. Фестивалът се финансира от ИА НФЦ, като може да се ползва подкрепа от партньори и съорганизатори.

Чл.25. Фестивалът може да набира средства и от спонсори, отделни фирми, фондации, организации, които нямат право да поставят каквито и да било условия във връзка с програмата и работата на Фестивала.

Чл.26. Бюджетът на Фестивала се изготвя от ИА НФЦ и се утвърждава от Изпълнителния директор.

 

Х. ГОСТИ И УЧАСТНИЦИ НА ФЕСТИВАЛА

Чл.27. Фестивалът има право за своя сметка да покани като участници в него: до двама души от творчески екип на включените в конкурсната програма филми с право на до три нощувки за участниците с пълнометражни филми и до две нощувки за тези с късометражни и среднометражни.

Чл.28. Официални гости, общественици, специалисти, кинокритици, дейци на изкуството от други области, гости от други страни – фестивални директори, филмови творци, експерти, журналисти, продуценти и др. има право да кани единствено ИА НФЦ.

Чл.29. Журналисти от различни медии се акредитират за Фестивала, като тяхното участие е за сметка на институциите или редакциите, които ги командироват. Техните акредитации се издават от Организатора.

 

10.05.2023 г.

УТВЪРДИЛ:

ПЕТЪР ТОДОРОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

ИА “НАЦИОНАЛЕН ФИЛМОВ ЦЕНТЪР”

Статут на фестивал ЗЛАТНА РОЗА 2023 (PDF)
Статут на фестивал ЗЛАТНА РОЗА 2022 (PDF)